Υποθήκη – Προσημείωση υποθήκης

Διαγραφή δεδομένου υποθήκης-προσημείωσης - τροπής υποθήκης και απαραίτητα δικαιολογητικά

Συμπλήρωση Δεδομένου

Συμπλήρωση του δεδομένου που αφορά σε Προσημείωση Υποθήκης ή Υποθήκη, με την ένδειξη "μερική εξάλειψη", πραγματοποιείται σε περίπτωση που εξαλειφθεί μερικά η Προσημείωση Υποθήκης ή η Υποθήκη.

Στη περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προσκομιστεί στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ πιστοποιητικό του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ή αντίγραφο του Κτηματολογικού φύλλου του αρμοδίου Κτηματολογικού Γραφείου περί μερικής εξαλείψεως της Υποθήκης ή της Προσημείωσης.

Διαγραφή δεδομένου

α. Οι υποθήκες, προσημειώσεις και τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες διαγράφονται όταν εξαλείφονται.

β. Για τη διαγραφή απαιτείται να προσκομισθεί στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ από τον ενδιαφερόμενο πιστοποιητικό του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ή αντίγραφο του κτηματολογικού φύλλου του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου περί εξαλείψεως της Υποθήκης ή Προσημείωσης.

Στις περιπτώσεις που είναι εφικτό η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ καταβάλλει προσπάθεια να συλλέγει η ίδια πληροφορίες περί της εξάλειψης υποθηκών/προσημειώσεων, επικουρούμενη από το υποκείμενο.

Έντυπο αιτήσεων συμπλήρωσης / διαγραφής δεδομένου φυσικών ή νομικών προσώπων (η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και από πληρεξούσιο φυσικού ή νομικού προσώπου).

Εγγραφή στο Newsletter