Οφέλη

Με το έργο της, η Τειρεσίας συμβάλλει:

  • Στο περιορισμό της υπερχρέωσης των ιδιωτών. Έχοντας μία συνολική εικόνα της οικονομικής συμπεριφοράς του υποψήφιου δανειολήπτη, όχι μόνο μέσω τυχόν δεδομένων του αρχείου αθέτησης υποχρεώσεων αλλά και μέσω του αρχείου συγκέντρωσης χορηγήσεων, στο οποίο αποτυπώνεται η συνέπεια αποπληρωμής υποχρεώσεων όπως κάρτες, δάνεια κ.λπ., οι τράπεζες μπορούν να εκτιμήσουν καλύτερα τη δυνατότητα που έχει μακροπρόθεσμα να αποπληρώσει το δάνειό του.
  • Στη διευκόλυνση του δανεισμού. Διεθνώς οι τράπεζες τείνουν να είναι πιο συντηρητικές στον δανεισμό όταν δεν έχουν επαρκή στοιχεία για τους υποψήφιους δανειολήπτες, με αποτέλεσμα να αυξάνουν το ποσοστό απορρίψεων αιτήσεων δανείων ή και το επιτόκιο του δανείου. Αντίθετα, η διαδικασία δανειοδότησης διευκολύνεται όταν έχουν δεδομένα για να αξιολογήσουν επαρκώς τη φερεγγυότητα και την πιστοληπτική ικανότητα του αιτούντος. Η Τειρεσίας συμβάλλει στην πιστωτική επέκταση και στην επανένταξη στη διαδικασία χρηματοδότησης, λόγω του ότι με ακριβή και πλήρη πληροφόρηση, ενισχύεται η δυνατότητα εντοπισμού υποψήφιων δανειοληπτών με δυνατότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεών τους.
  • Στη μείωση του κόστους δανεισμού. Με την καλύτερη πληροφόρηση περιορίζεται η υπερχρέωση και οι δανειολήπτες που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Έτσι, μειώνεται η επιβάρυνση των συνεπών δανειοληπτών. 
  • Στην ενίσχυση της ασφάλειας των εμπορικών συναλλαγών και στην αύξηση της εμπιστοσύνης στην αγορά, μέσω του ΤΣΕΚ, συμβάλλοντας στην προστασία των επιχειρηματιών από συναλλαγές που ενέχουν κίνδυνο για τις επιχειρήσεις.
  • Στη προστασία των πολιτών από πιθανές απάτες σε βάρος τους, μέσω του αρχείου απολεσθέντων/κλεμμένων δελτίων ταυτοτήτων και διαβατηρίων.

Εγγραφή στο Newsletter