Ποια δεδομένα τηρούνται

Είστε ιδιώτης ή επιχειρηματίας;
Ενημερωθείτε για τα δεδομένα σας στην Τειρεσίας όποτε το επιθυμείτε, με ασφάλεια και χωρίς κόστος!

Η Τειρεσίας τηρεί τα πλέον έγκυρα αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς ιδιωτών και επιχειρήσεων, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην προστασία της εμπορικής πίστης και στη μείωση των επισφαλειών στις τραπεζικές και εμπορικές συναλλαγές.
Τα Αρχεία Δεδομένων Οικονομικής Συμπεριφοράς είναι τα εξής:

- Αθέτησης υποχρεώσεων - υποθηκών & προσημειώσεων (ΣΑΥ-ΣΥΠ)
- Συγκέντρωσης Χορηγήσεων (ΣΣΧ)
- Ελέγχου Κινδύνων (ΤΣΕΚ)

Αρχείο Δεδομένων Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ) και Υποθηκών – Προσημειώσεων (ΣΥΠ)

  • Δεδομένα Αθέτησης υποχρεώσεων που αφορούν σε:

- Ακάλυπτες (σφραγισμένες) επιταγές
- Απλήρωτες, κατά τη λήξη τους, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή
- Καταγγελίες συμβάσεων πάσης φύσης χορηγήσεων δανείων και πιστώσεων προς φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις
- Διαταγές πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων και των διαταγών μισθωμάτων
- Πλειστηριασμούς (κινητών και ακινήτων)
- Κατασχέσεις και επιταγές προς πληρωμή, βάσει του Ν.Δ. 1923
- Τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες
- Διοικητικές κυρώσεις κατά παραβατών φορολογικών νόμων
- Αιτήσεις και αποφάσεις εξυγίανσης
- Αιτήσεις πτωχεύσεων
- Αποφάσεις που απορρίπτουν αιτήσεις πτωχεύσεων λόγω μη επάρκειας περιουσίας του οφειλέτη
- Κηρυχθείσες πτωχεύσεις
- Αιτήσεις και αποφάσεις δικαστικής ρύθμισης χρεών 
- Διαταγές απόδοσης χρήσης μίσθιου ακινήτου

  • Δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς υποθηκών και προσημειώσεων (ΣΥΠ)

Αρχείο Δεδομένων Συγκέντρωσης Χορηγήσεων (ΣΣΧ)

  • Δεδομένα που αφορούν ενήμερες οφειλές και οφειλές σε καθυστέρηση ιδιωτών και επιχειρήσεων, προερχόμενες από:

- Δάνεια κάθε μορφής
- Πιστώσεις κάθε μορφής
- Πιστωτικές Κάρτες
- Εγγυητικές επιστολές (συμμετοχής, καλής εκτέλεσης, λήψης προκαταβολής, εμπρόθεσμης πληρωμής κ.λπ.)
- Ενέγγυες πιστώσεις

Αρχείο Δεδομένων Ελέγχου Κινδύνων (ΤΣΕΚ)

  • Δεδομένα τoυ Αρχείου Αθέτησης Υποχρεώσεων και Υποθηκών - Προσημειώσεων (ΣΑΥ-ΣΥΠ) :

- Ακάλυπτες (σφραγισμένες) επιταγές
- Απλήρωτες, κατά τη λήξη τους, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή
- Αιτήσεις και αποφάσεις εξυγίανσης
- Αιτήσεις πτωχεύσεων
- Αποφάσεις που απορρίπτουν αιτήσεις πτωχεύσεων λόγω μη επάρκειας περιουσίας του οφειλέτη
- Κηρυχθείσες πτωχεύσεις
- Αιτήσεις και αποφάσεις δικαστικής ρύθμισης χρεών
- Διαταγές απόδοσης χρήσης μίσθιου ακινήτου
- Διαταγές πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων και των διαταγών μισθωμάτων
- Πλειστηριασμοί (κινητών και ακινήτων)
- Τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες
- Κατασχέσεις και επιταγές προς πληρωμή, βάσει του Ν.Δ. 1923

  • Δεδομένα υποθηκών και προσημειώσεων (ΣΥΠ)

Αρχείο Αναφοράς

Το Αρχείο Αναφοράς περιλαμβάνει στοιχεία ταυτοποίησης φυσικών και νομικών προσώπων.
Συγκεκριμένα:
- Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
- Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ) ή διαβατηρίου
- Ονοματεπώνυμο
- Πατρώνυμο 
- Ημερομηνία γέννησης
- Φύλο
- Διευθύνσεις (Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ.)

Επιπλέον, για εταιρίες:
- Επωνυμία / διακριτικός τίτλος
- Έτος ίδρυσης
- Αριθμός ΓΕΜΗ
- ΚΑΔ
- Κατάσταση της εταιρίας (Ενεργή, Ανενεργή κ.τλ.)

Αρχείο Δεδομένων Απολεσθέντων – Κλεμμένων Δελτίων Ταυτοτήτων και Διαβατηρίων

Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει τις δηλώσεις των πολιτών για την κλοπή ή απώλεια Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων και Διαβατηρίων. Σε ό,τι αφορά τις Ταυτότητες, το αρχείο ενημερώνεται διαρκώς συστημικά και από το αντίστοιχο αρχείο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με τους αριθμούς των χαμένων, κλεμμένων ή ανενεργών ταυτοτήτων. 

Αρχείο Δεδομένων Καταγγελθεισών Συμβάσεων Επιχειρήσεων (ΣΚΣΕ)

Στο αρχείο αυτό καταχωρίζονται δεδομένα καταγγελιών συμβάσεων μεταξύ Τραπεζών/Εταιριών Έκδοσης και Διαχείρισης Καρτών και επιχειρήσεων, που αφορούν την αποδοχή καρτών για λόγους που συνιστούν αντισυμβατική ή παράνομη συμπεριφορά εκ μέρους των επιχειρήσεων (π.χ. αποδοχή κλεμμένων ή παραχαραγμένων καρτών, διενέργεια εικονικών συναλλαγών, “σπάσιμο συναλλαγών” κ.λπ.).
Επιπλέον, καταχωρίζονται και τα στοιχεία των εκπροσώπων των επιχειρήσεων (έως 4), ενώ δεν καταχωρούνται στοιχεία για τις κινήσεις των καρτών και τους κατόχους τους.

Αρχείο Δεδομένων Εκχωρημένων Απαιτήσεων από Συμβάσεις / Πιστοποιήσεις Εκτέλεσης Δημοσίων Έργων (ΣΕΠΕΔ)

Καταχωρίζονται δεδομένα για εκχωρημένες απαιτήσεις στα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα κατά του Ελληνικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κτλ.
Οι απαιτήσεις αυτές απορρέουν από συμβάσεις δημοσίων έργων ή και πιστοποιήσεις εκτέλεσης αυτών, στο σύνολο τους ή κατά τμήματα.

Αρχείο Δεδομένων Εταιριών από ΦΕΚ και ΓΕΜΗ

Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει τις δημοσιευμένες πράξεις και τα δημοσιευμένα σε αυτές στοιχεία εταιριών που σχετίζονται με τη σύσταση, την ίδρυση υποκαταστήματος αλλοδαπών εταιριών, την τροποποίηση του καταστατικού, τη μετατροπή, τη συγχώνευση, τη διάσπαση, τη λύση, την αναβίωση και λοιπές πράξεις που δημοσιεύονται σύμφωνα με τα παραπάνω.
Συγκεκριμένα στο αρχείο καταχωρίζονται:
- Αριθμός φύλλου
- Ημερομηνία ΦΕΚ (για παλαιότερες, προ ΓΕΜΗ δημοσιεύσεις)
- Κωδικός αριθμός (ΚΑΚ) και ημερομηνία καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
- Αριθμός ΓΕΜΗ
- ΑΡΜΑΕ
- ΑΦΜ εταιρίας
- Μορφή, επωνυμία, διακριτικός τίτλος, έδρα εταιρίας
- Εταιρικό κεφάλαιο
- Αριθμός μετόχων / μεριδίων
- Αριθμός μελών ΔΣ / εταιριών
- Διάρκεια της θητείας ΔΣ
- Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων
- Διαχειριστές και εταίροι των νομικών προσώπων
- Ποσοστά συμμετοχής
- Δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εταιριών (ισολογισμοί κ.λπ.)
Αναλυτική εικόνα των ισολογισμών καθώς και παραγόμενοι αριθμοδείκτες (scoring) για την εταιρεία την οποία εκπροσωπείτε, μπορούν να σας δοθούν κατόπιν σχετικής αίτησης.

Σύστημα Βαθμολόγησης Πιστοληπτικής Συμπεριφοράς (Scoring)

Η Τειρεσίας, ακολουθώντας το διεθνές πρότυπο λειτουργίας των Γραφείων Πίστης, έχει αναπτύξει ένα προηγμένο σύστημα βαθμολόγησης συναλλακτικής συμπεριφοράς «Behavior Scoring», το οποίο παρέχεται στα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα κατόπιν αίτησής τους, με στόχο τη βαθμολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας «Credit Scoring» ενός ιδιώτη ή μιας επιχείρησης, βάσει στατιστικής ανάλυσης της προηγούμενης συναλλακτικής συμπεριφοράς τους. Η βαθμολόγηση δεν αποτελεί σύσταση για χορήγηση ή μη ενός δανείου ή πίστωσης, αλλά αξιοποιείται από την κάθε τράπεζα σύμφωνα με το δικό της σύστημα εγκρίσεων χορηγήσεων.

Επιπλέον, η Τειρεσίας παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο, κατόπιν αίτησης, το αποτέλεσμα της βαθμολόγησης που τον αφορά, καθώς και τις κυριότερες αιτίες διαμόρφωσής της.

Πώς υπολογίζεται;

Με τη χρήση στατιστικών μοντέλων με ευρύτατη χρήση και διεθνή αξιοπιστία, τα οποία ελέγχονται και επικαιροποιούνται συστηματικά, ώστε να διατηρείται η ακρίβεια των εκτιμήσεων.

Βαθμολόγηση

Η βαθμολόγηση παράγεται από το σύνολο των δεδομένων που εμφανίζονται την συγκεκριμένη χρονική στιγμή στα Αρχεία Δεδομένων Οικονομικής Συμπεριφοράς της Τειρεσίας, Αθέτησης υποχρεώσεων - υποθηκών & προσημειώσεων (ΣΑΥ - ΣΥΠ) και Συγκέντρωσης Χορηγήσεων (ΣΣΧ).

Η βαθμολόγηση είναι δυναμική και αλλάζει κάθε φορά που αλλάζουν τα δεδομένα στα παραπάνω αρχεία.

Ενδεικτικοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη βαθμολόγηση είναι:
- Οι καθυστερήσεις στην αποπληρωμή οφειλών από χορηγήσεις
- Η ύπαρξη δεδομένων αθέτησης οικονομικών υποχρεώσεων
- Η συνέπεια στην πληρωμή οφειλών από χορηγήσεις

Στο Αρχείο Ενημέρωσης Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα Αρχεία που τηρούνται στην Τειρεσίας. 

Επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τα στοιχεία που τηρεί η Τειρεσίας για εσάς;
Συμπληρώστε την αίτηση.

 

Εγγραφή στο Newsletter