Α. Όροι Χρήσης

Ο επισκέπτης ή/και χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου www.tiresias.gr, www.teiresias.gr, tsek.teiresias.gr της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο Τειρεσίας Α.Ε. (εφεξής για λόγους συντομίας η Δικαιούχος) οφείλει να διαβάζει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την κάθε επίσκεψη ή χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών που παρέχονται από τη Δικαιούχο και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Επίσκεψη ή/και χρήση των σελίδων συνεπάγεται την έμπρακτη αποδοχή των όρων χρήσης τους. Οι παρακάτω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό, τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του δικτυακού τόπου. Η Δικαιούχος δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης με μόνη την ανακοίνωση των εκάστοτε τροποποιήσεων μέσω του δικτυακού τόπου αυτής, οι δε χρήστες/επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για τυχόν αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση του δικτυακού τόπου θα τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις.

Α1. Ορισμοί

www.teiresias.gr, www.tiresias.gr, tsek.teiresias.gr:

Είναι ο δικτυακός τόπος στο διαδίκτυο (World Wide Web) της Δικαιούχου. Σε συγκεκριμένες σελίδες η πρόσβαση είναι εφικτή μόνο για χρήστες που κατέχουν ατομικό κωδικό χρήστη (password).

ΧΡΗΣΤΗΣ:

Είναι το φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί έναν ή περισσότερους κωδικούς πρόσβασης στον παραπάνω δικτυακό τόπο.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ:

Είναι το φυσικό πρόσωπο που επισκέπτεται τις ιστοσελίδες του παραπάνω δικτυακού τόπου, στις οποίες είναι δυνατή η πρόσβαση και χωρίς κωδικό (password).

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ:

Είναι μια σειρά χαρακτήρων (string) αποτελούμενος από γράμματα, αριθμούς ή και ειδικούς χαρακτήρες, που ανήκει σε ένα χρήστη και του επιτρέπει την πρόσβαση στο σύνολο ή σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες και πληροφορίες. Απαγορεύεται η εκχώρηση του δικαιώματος χρήσης των κωδικών πρόσβασης. Αυτοί είναι προσωπικοί και δεν μεταβιβάζονται.

Α2. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Δικαιούχου και προστατεύεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου, η εν όλω ή εν μέρει αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση ή με οποιοδήποτε άλλον τρόπο ή μέσο χρήση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση ή αντιγραφή τμήματος του περιεχομένου του δικτυακού τόπου σε απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση του χρήστη/επισκέπτη, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης, με την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει την καθ' οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο δικτυακό τόπο και αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγονται στη σφαίρα ευθύνης των τρίτων δικαιούχων τους.

Α3. Υποχρεώσεις χρήστη / επισκέπτη

Η χρήση των σελίδων και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση από τρίτους. Οι επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά που δύναται να έχει επιπτώσεις στους άλλους επισκέπτες/χρήστες και να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία στον δικτυακό τόπο και κατ’ επέκταση στη Δικαιούχο.

Σε περίπτωση που η Δικαιούχος εμπλακεί σε οποιαδήποτε αντιδικία ή κληθεί να καταβάλει σε τρίτους οποιουδήποτε είδους αποζημίωση, για λόγους που οφείλονται στην παράβαση των υποχρεώσεων του επισκέπτη/χρήστη, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να αποζημιώσει εξ αυτού του λόγου τη Δικαιούχο.

Περαιτέρω ο χρήστης / επισκέπτης συμφωνεί και αποδέχεται ότι η εκάστοτε χρήση του κωδικού ή των κωδικών του και συνακόλουθα η πρόσβαση και χρήση του δικτυακού τόπου τεκμαίρεται αμάχητα ως γενόμενη από αυτόν τον ίδιο, σε περίπτωση δε νομικού προσώπου-χρήστη, από το νόμιμο εκπρόσωπο του.

Α4. Περιορισμός ευθύνης της Δικαιούχου

Η Δικαιούχος, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς χωρίς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη της Δικαιούχου για οιαδήποτε ζημία, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά άμεσης ή έμμεσης, θετικής ή αποθετικής, τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη με αφορμή το δικτυακό τόπο ή την χρήση αυτού. Τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση, οποιασδήποτε φύσης, ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η Δικαιούχος, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Επίσης η Δικαιούχος δεν εγγυάται ότι ο δικτυακός τόπος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτοί τίθενται στη διάθεσή του κοινού, λειτουργούν αδιάκοπα και χωρίς λάθη τους ή παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη/επισκέπτη ή τρίτων οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε πληροφορίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου. Ο χρήστης/επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον εξοπλισμό πρόσβασης που χρησιμοποιεί, καθώς και για την προστασία του συστήματός του από ιούς και κάθε άλλο κακόβουλο λογισμικό.

Α5. Σύνδεσμοί (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites)

Η Δικαιούχος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα, ακρίβεια και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους ο δικτυακός τόπος παραπέμπει μέσω «συνδεσμών», links/hyperlinks ή διαφημιστικών banners, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους.  Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης αποφασίσει να επισκεφθεί ή χρησιμοποιήσει, μέσω των συνδέσμων της Δικαιούχου, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών αυτών τόπων ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στην ευθύνη των αντίστοιχων δικτυακών τόπων όπου και οφείλει κάθε επισκέπτης/χρήστης να απευθύνεται. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι υπόκεινται σε αντίστοιχους όρους χρήσης, γίνεται προς διευκόλυνση και μόνο των χρηστών / επισκεπτών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για τη Δικαιούχο ούτε αποτελεί  εγγύηση, υιοθέτηση, παρότρυνση ή επιδοκιμασία αυτής για το περιεχόμενο ή την ποιότητα των υπηρεσιών των άλλων δικτυακών τόπων.

Α6. Ενημερωτικά δελτία / Newsletters

Newsletter σε εγγεγραμμένους χρήστες του www.tiresias.gr

Η υπηρεσία Newsletter παρέχεται μόνον σε όσους επισκέπτες της ιστοσελίδας πραγματοποίησαν εγγραφή στο Newsletter μέσω αυτής και έχουν παράσχει στη Δικαιούχο (Τειρεσίας Α.Ε.) τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (email) στο κατάλληλο πεδίο του δικτυακού τόπου. 

Η υπηρεσία περιλαμβάνει την αποστολή τριμηνιαίων ενημερωτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σκοπό την παροχή ειδήσεων και πληροφοριών σχετικά με τη Δικαιούχο, τη δραστηριότητά της και άλλα συναφή θέματα, χωρίς να αποτελεί μέσο προσέλκυσης πελατείας.

Η Δικαιούχος τηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών αποκλειστικά για την αποστολή των ενημερωτικών Newsletters. Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους.

Ο παραλήπτης του Newsletter διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει τη διαγραφή του από την λίστα παραληπτών του Newsletter. Σε κάθε αποστολή Newsletter περιλαμβάνεται ο σύνδεσμος διαγραφής. Εάν ένας παραλήπτης επιλέξει τη διαγραφή του από την λίστα παραληπτών, το email του διαγράφεται οριστικά.

Η Δικαιούχος διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στη λίστα παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτή, όπως και το δικαίωμα αναστολής ή διακοπής της αποστολής των Newsletters, ανά πάσα στιγμή.

Τα Newsletters και το περιεχόμενό τους αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Δικαιούχου και έχουν εφαρμογή τα αναγραφόμενα υπό Α2 στους παρόντες όρους χρήσης.

Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των παραληπτών Newsletters παρέχονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Υπηρεσίας Αποστολής Ενημερωτικών Δελτίων (Newsletters).

 

Newsletter, SMS/ Viber messages σε εγγεγραμμένους χρήστες/επισκέπτες του tsek.teiresias.gr

Η υπηρεσία Newsletter και ενημερωτικών / προωθητικών μηνυμάτων μέσω SMS/Viber παρέχεται σε όσους εγγεγραμμένους χρήστες της πλατφόρμας ΤΣΕΚ  έχουν δηλώσει ρητά την σχετική συγκατάθεσή τους κατά την εγγραφή τους και έχουν παράσχει στη Δικαιούχο (Τειρεσίας Α.Ε.) τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (email) και το κινητό τους τηλέφωνο στο κατάλληλο πεδίο του δικτυακού τόπου. 

Η υπηρεσία περιλαμβάνει την αποστολή ενημερωτικών / προωθητικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και μηνυμάτων SMS/Viber στο δηλωθέν κινητό τηλέφωνο του χρήστη, με σκοπό την ενημέρωση σχετικά με τις νέες υπηρεσίες της πλατφόρμας ΤΣΕΚ και τρέχουσες προωθητικές ενέργειες, διάφορα νέα για τις υπηρεσίες ΤΣΕΚ, για την εταιρεία μας ή και νέα γενικού οικονομικού ή και επιχειρηματικού περιεχομένου και άλλα συναφή θέματα.

Η Δικαιούχος διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στη λίστα παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτή, όπως και το δικαίωμα αναστολής ή διακοπής της αποστολής των Newsletters ή/και των μηνυμάτων μέσω SMS/Viber ανά πάσα στιγμή.

Τα Newsletters, τα ενημερωτικά/προωθητικά μηνύματα μέσω SMS/Viber και το περιεχόμενό τους αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Δικαιούχου και έχουν εφαρμογή τα αναγραφόμενα υπό Α2 στους παρόντες όρους χρήσης.

Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της υπηρεσίας Newsletters παρέχονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ηλεκτρονικής υπηρεσίας ΤΣΕΚ.

Α7. Αποζημίωση

Σε περίπτωση που ασκηθεί κατά της Δικαιούχου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη / επισκέπτη του δικτυακού τόπου που προβλέπονται στους παρόντες όρους, αυτός αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει τη Δικαιούχο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Α8. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύονται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Για οποιαδήποτε διαφορά ενδεχομένως προκύψει κατά τη χρήση του δικτυακού τόπου, ορίζονται αποκλειστικά αρμόδια τα Δικαστήρια της Αθήνας με εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό.

Β. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη / επισκέπτη στον δικτυακό τόπο διέπεται από τους όρους που περιγράφονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Επισκεπτών Ιστοσελίδων και διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στη περίπτωση «συνδέσμων» προς άλλους δικτυακούς τόπους, η Δικαιούχος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. Η Δικαιούχος χρησιμοποιεί cookies με σκοπό την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των ιστοσελίδων της, αλλά και τη βελτιστοποίηση της πλοήγησης. Τα cookies που χρησιμοποιούνται αναφέρονται αναλυτικά στην Πολιτική Cookies και στο ΤΣΕΚ - Πολιτικές Προστασίας & Δικαιώματα.

 

 

Εγγραφή στο Newsletter