Υπηρεσίες

Τι είδους βασικά δεδομένα παρέχουμε

 • Δεδομένα Οικονομικής Συμπεριφοράς:
  Αθέτησης Υποχρεώσεων και Υποθηκών Προσημειώσεων: ακάλυπτες επιταγές, απλήρωτες συναλλαγματικές, διαταγές πληρωμής, πτωχεύσεις, πλειστηριασμούς, υποθήκες κλπ.
  Συγκέντρωσης Χορηγήσεων: ενήμερες και σε καθυστέρηση οφειλές από δάνεια & πιστώσεις κάθε μορφής, κάρτες, εγγυητικές επιστολές και ενέγγυες πιστώσεις
 • Καταγγελίες συμβάσεων επιχειρήσεων για την αποδοχή καρτών
 • Απολεσθείσες & κλαπείσες ταυτότητες & διαβατήρια
 • Επιχειρηματική Πληροφόρηση: ανακοινώσεις από ΓΕΜΗ, Ισολογισμοί κλπ.

Από πού προέρχονται

Τα δεδομένα που παρέχουμε, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εμπίπτουν, συλλέγονται από διάφορες πηγές όπως:

 • Πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα
 • Υπουργείο Οικονομικών
 • Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία
 • Διοικητικά Εφετεία
 • Υποθηκοφυλακεία & Κτηματολογικά γραφεία
 • Ιστοσελίδα δημοσίευσης πλειστηριασμών
 • ΦΕΚ - ΓΕΜΗ

Αναλυτικές πληροφορίες για τα Αρχεία που τηρούμε και τον σκοπό επεξεργασίας τους, μπορείτε να δείτε εδώ 

Σε ποιους τα παρέχουμε

Αποδέκτες των συστημάτων και υπηρεσιών της Τειρεσίας, ανάλογα με τις δραστηριότητές τους και την άδεια που τους έχει χορηγήσει η Τράπεζα της Ελλάδος, μπορούν να είναι:

 • Πιστωτικά Ιδρύματα
 • Χρηματοδοτικά Ιδρύματα:
  Εταιρίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης, εταιρίες έκδοσης και διαχείρισης καρτών, εταιρίες παροχής πιστώσεων, εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, ιδρύματα πληρωμών και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος εφόσον παρέχουν πίστη και φορείς χορήγησης μικροπιστώσεων.
 • Φορείς του δημοσίου τομέα

Βασικές Υπηρεσίες που παρέχουμε στους πιστωτικούς και χρηματοδοτικούς φορείς

 • Σύστημα Βαθμολόγησης Πιστοληπτικής Συμπεριφοράς TB Score

  Μέσω του Συστήματος Βαθμολόγησης Πιστοληπτικής Συμπεριφοράς TB Score, οι χρηματοπιστωτικοί φορείς δύνανται να ζητούν και να λαμβάνουν τη βαθμολόγηση της πιστοληπτικής συμπεριφοράς (behavior scoring) οφειλετών / πελατών τους, για να εκτιμούν τους πιστωτικούς κινδύνους που έχουν αναλάβει καθώς και την πιθανότητα αθέτησης μελλοντικής οικονομικής υποχρέωσης κατά τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες.

 • Αναφορές Στατιστικής Ανάλυσης Δεδομένων

  Στο πλαίσιο αυτής της υπηρεσίας, παρέχονται στους πιστωτικούς και χρηματοδοτικούς φορείς αναφορές με δείκτες συγκριτικής στάθμισης του χαρτοφυλακίου των χορηγήσεών τους σε σχέση με αυτό του συνόλου των άλλων φορέων (κατόπιν στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων που έχουν καταχωρηθεί στο Αρχείο της Τειρεσίας) καθώς και δείκτες εξέλιξης των χορηγήσεών τους σε σχέση με το σύνολο των άλλων φορέων, ανά περίοδο έγκρισης.

 • Πρόσβαση σε αρχεία της Τειρεσίας σε 24ωρη βάση (Υπηρεσία 24/7)

  Μέσω της υπηρεσίας 24/7 οι πιστωτικοί και χρηματοδοτικοί φορείς έχουν πρόσβαση σε συγκεντρωτικές πληροφορίες προσυμφωνημένων κάθε φορά αρχείων που τηρούμε, μέσω μηνυμάτων Α2Α, 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.

  Στόχος μας, η αδιάλειπτη πρόσβαση των φορέων σε δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς, διευκολύνοντας έτσι τις εργασίες αυτών στη νέα εποχή των ψηφιακών τραπεζικών υπηρεσιών, όπως η παροχή πιστώσεων από απόσταση.
 • Νέα Υπηρεσία - Tiresias Smart Check

  Η Τειρεσίας, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες που δημιουργούν οι ηλεκτρονικές αγορές 24/7 και οι νέες μορφές χρηματοδότησης, δημιούργησε την υπηρεσία Tiresias Smart Check. Η νέα υπηρεσία απευθύνεται σε χρηματοπιστωτικούς φορείς που ακολουθούν το μοντέλο Buy Now - Pay Later και παρέχει στοιχεία οικονομικής συμπεριφοράς για τους υποψήφιους δανειολήπτες σύμφωνα με τις ανάγκες και το μοντέλο πιστοληπτικής αξιολόγησης που ακολουθεί ο κάθε φορέας, ανά συναλλαγή. Οι πληροφορίες μεταδίδονται αυτοματοποιημένες και ασφαλείς όλο το 24ωρο μέσω API, συμβάλλοντας στην άμεση και καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών του κάθε φορέα.
 • Νέα Υπηρεσία - Tiresias Transactional Score

Η υπηρεσία Tiresias Transactional Score μπορεί να υποστηρίξει κάθε        χρηματοοικονομικό οργανισμό στην εναλλακτική αξιολόγηση της            πιστοληπτικής ικανότητας ιδιωτών και επιχειρήσεων, αξιοποιώντας τα  δεδομένα συναλλαγών τους.

Πρόκειται για μια Open banking λύση θεσμοθετημένη από την αναθεωρημένη οδηγία υπηρεσιών πληρωμών (PSD2), δίνοντας τη δυνατότητα έγκυρης πιστοληπτικής αξιολόγησης σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα, όπως νέους υποψήφιους δανειολήπτες που δεν έχουν κάποια υφιστάμενη τραπεζική σχέση. Μέσω της υπηρεσίας δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας βαθμολόγησης της πιστοληπτικής συμπεριφοράς (credit score) των δεδομένων συναλλαγών του πελάτη, με την ανάκτηση, συγκέντρωση και επεξεργασία αυτών, εφόσον δώσει ο ίδιος τη συγκατάθεσή του για χρήση των δεδομένων σε συγκεκριμένη συναλλαγή με τον χρηματοοικονομικό οργανισμό.

 • Ηλεκτρονική Επικοινωνία με ΓΓΔΕ & ΕΦΚΑ

  Η Τειρεσίας λειτουργεί ως κόμβος ηλεκτρονικής επικοινωνίας, παρέχοντας υπηρεσίες διόδευσης των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων & ΕΦΚΑ και των χρηματοπιστωτικών φορέων.
  Η υπηρεσία αφορά στη δυνατότητα ελέγχου τηρούμενων λογαριασμών καθώς και την «επίδοση» κατασχέσεων μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας, στο πλαίσιο της αναγκαστικής είσπραξης των απαιτήσεων του Δημοσίου.

 • Παροχή δεδομένων σε συνεργασία με το ACCIS με στόχο την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας & φερεγγυότητας

  Στο πλαίσιο διμερών συμβάσεων μεταξύ των μελών του πανευρωπαϊκού οργανισμού ACCIS (Association  of Consumer Credit Information Suppliers - Ένωση Παρόχων Πληροφοριών Καταναλωτικής Πίστης), του οποίου η Τειρεσίας ως γραφείο πίστης αποτελεί μέλος, παρέχεται σε πιστωτικούς και χρηματοδοτικούς  φορείς η δυνατότητα άντλησης δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς από αλλοδαπά γραφεία πίστης, με σκοπό την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας και φερεγγυότητας των προσώπων στα οποία τα      δεδομένα αυτά αφορούν. Για την αναζήτηση και χρήση των δεδομένων του αλλοδαπού γραφείου πίστης  το χρηματοδοτικό ίδρυμα θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει την προηγούμενη έγγραφη ρητή συγκατάθεση των προσώπων στα οποία τα δεδομένα αυτά αφορούν. Η διασυνοριακή ανταλλαγή των δεδομένων μεταξύ των γραφείων πίστης γίνεται μόνον εντός ΕΕ με βάση τον GDPR.

Κανάλια επικοινωνίας – Νέες δυνατότητες

Τα δεδομένα ανά αρχείο, παρέχονται στους χρηματοπιστωτικούς φορείς μέσω συγκεκριμένων καναλιών. Συγκεκριμένα, η άντληση των δεδομένων γίνεται:

 • Σύστημα Bweb
  Το σύστημα Bweb έχει σκοπό την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση των φορέων που ενδιαφέρονται για τα στοιχεία που παρέχει η Τειρεσίας.
  Η άντληση των πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω εξειδικευμένων χρηστών, οι οποίοι έχουν πρόσβαση στο σύστημα.

 • Α2Α MQSeries
  Η εφαρμογή Application to Application μέσω MQSeries On-line έχει σκοπό την αυτοματοποιημένη (μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων) επικοινωνία των εφαρμογών των φορέων με το σύστημα της Τειρεσίας, προκειμένου να πραγματοποιείται αναζήτηση δεδομένων από συγκεκριμένα αρχεία της Τειρεσίας.
  Η άντληση πληροφοριών μέσω της εφαρμογής MQSeries πραγματοποιείται με ανταλλαγή ασύγχρονων μηνυμάτων, τα οποία έχουν διαμορφωθεί ώστε να καλύπτουν τις επιχειρησιακές ανάγκες των φορέων.
  Τα μηνύματα ανταλλάσσονται μέσω συγκεκριμένων προδιαγραφών, τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν στις πλατφόρμες των φορέων κατόπιν παραμετροποίησης. Η άντληση των μηνυμάτων πραγματοποιείται από εξιδεικευμένους χρήστες του φορέα.

 • Α2Α WebApi
  Πρόκειται για ένα νέο κανάλι επικοινωνίας που παρέχουμε πλέον στους φορείς. Η εφαρμογή έχει ως σκοπό την αυτοματοποιημένη (σε μορφή JSON) επικοινωνία εφαρμογών των φορέων με το σύστημα της Τειρεσίας, προκειμένου να πραγματοποιείται αναζήτηση δεδομένων από συγκεκριμένα αρχεία της.

  Η αναζήτηση των δεδομένων γίνεται μέσω ειδικά προδιαγεγραμμένων μηνυμάτων, τα οποία μετά από τη συμπλήρωση των ανάλογων στοιχείων από εξουσιοδοτημένους χρήστες του φορέα, αποστέλλονται ως αιτήματα (queries) στην Τειρεσίας.

Εγγραφή στο Newsletter