Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης

Στην Τειρεσίας εφαρμόζουμε αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης, επιδιώκοντας διαρκώς τη διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας μας. Οι κυριότερες από αυτές είναι:

  • Διαθέτουμε επαρκές και αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, το οποίο περιλαμβάνει και την Κανονιστική Συμμόρφωση. Η Κανονιστική Συμμόρφωση και ο Εσωτερικός Έλεγχος αναφέρονται στην Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου, την οποία απαρτίζουν μη εκτελεστικά μέλη αυτού.
  • Εφαρμόζουμε Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος προβλέπει την πρόληψη καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων και τη μηδενική ανοχή σε μη νόμιμες συμπεριφορές, ενώ επιβραβεύει τη συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο.
  • Διαθέτουμε συστηματικούς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς επικοινωνίας με τους μετόχους μας.
  • Εφαρμόζουμε πολιτική κατά της βίας και παρενόχλησης και έχουμε θεσπίσει πολιτική αμοιβών και παροχών, που συνεισφέρει στους μακροπρόθεσμους στόχους και τη βιωσιμότητα της εταιρείας.
  • Η διαχείριση των κινδύνων της εταιρείας γίνεται μέσω της λειτουργίας Risk Control Self-Assessment (Σύστημα αυτό-αξιολόγησης κινδύνων και δικλείδων ασφαλείας), που εφαρμόζεται σε όλες τις διεργασίες της εταιρείας και επιβλέπεται από την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων.

Επιπλέον, ευθυγραμμιζόμαστε πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις αποφάσεις και πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων που διαχειριζόμαστε. Έχοντας ως βασική αξία, την πλήρη συμμόρφωση με τον GDPR, έχουμε ενσωματώσει στις εσωτερικές διαδικασίες μας όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς. Για την Τειρεσίας, η ασφάλεια των δεδομένων αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα και υποστηρίζεται με κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέσα.

 

Πολιτική Whistleblowing

Η Τειρεσίας δεσμεύεται να διασφαλίζει το ανώτατο επίπεδο ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς και επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε παράνομες ή παράτυπες ενέργειες, που  μπορούν να επηρεάσουν τη φήμη και την αξιοπιστία της, καθώς  και τη συμμόρφωσή της με νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις.

Προς τον σκοπό αυτό, ενθαρρύνει τους εργαζομένους, τους συνεργάτες της και τους εργαζόμενους προμηθευτών και υπεργολάβων της, να αναφέρουν έγκαιρα τυχόν πράξεις ή παραλείψεις στελεχών της που έχουν υποπέσει στην αντίληψή τους και παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία  ή δεν συνάδουν με τον Κώδικα Δεοντολογίας, τις Πολιτικές και τις Διαδικασίες της. Ενδεικτικά αναφέρονται πράξεις ή παραλείψεις που σχετίζονται με παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την ασφάλεια των δικτύων και πληροφοριακών συστημάτων, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, δωροδοκία, μη συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας της εταιρείας, τις πολιτικές και διαδικασίες της ή οποιαδήποτε άλλη πράξη θα μπορούσε να επιφέρει βλάβη στη φήμη της.

Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, οι αρχές και οι αξίες της, όπως και οι κανόνες της νόμιμης, δεοντολογικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς που προβλέπονται στον Κώδικα Δεοντολογίας της, μπορούν να διαφυλαχθούν και να συνεχίσουν να εφαρμόζονται, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η εταιρεία θα είναι σε θέση να προβαίνει σε οποιαδήποτε διορθωτική ενέργεια απαιτείται.

H Τειρεσίας διαβεβαιώνει ότι λαμβάνει σοβαρά υπ’ όψιν όλες τις αναφορές που θα υποβληθούν με υπευθυνότητα, καλή πίστη και επαγγελματική συνείδηση και θα τις διερευνά με πλήρη εμπιστευτικότητα και σεβασμό στα δικαιώματα που προβλέπονται από την νομοθεσία, για τα πρόσωπα που προβαίνουν σε αναφορά, διασφαλίζοντας ότι τα προσωπικά δεδομένα των εμπλεκόμενων μερών προστατεύονται σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Μπορείτε να υποβάλετε την αναφορά σας επώνυμα ή ανώνυμα με τους ακόλουθους τρόπους:

i. μέσω της πλατφόρμας Αναφορών WeHearU 

ii. μέσω email στο wehearu@tiresias.gr

iii. με ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση της εταιρείας, Αλαμάνας 1, 15125 - Μαρούσι, Αθήνα, με τις ενδείξεις «Εμπιστευτικό» και «Μόνο υπ’ όψιν του Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) – ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ  Α.Ε.»

iv. με συνάντηση με τον Υ.Π.Π.Α. κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος στο wehearu@tiresias.gr

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας στη προσπάθεια της Τειρεσίας να γίνεται συνεχώς καλύτερη. 

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που επιθυμείτε ή εφόσον μετά την απάντηση από την Τειρεσίας, θεωρήσετε ότι δεν αντιμετωπίσθηκε ορθά η αναφορά σας, μπορείτε να την υποβάλετε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Αναφορών Whistleblowing της Τειρεσίας πατήστε εδώ.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι παραπάνω δίαυλοι αποτελούν κανάλι επικοινωνίας μόνο για τα πρόσωπα που προβλέπονται από τον Ν.4990/2020.

Για  την υποβολή  ερωτημάτων σχετικά με την λειτουργία της εταιρείας ή παραπόνων σχετικά με την εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας email στο tiresias@tiresias.gr.

Εγγραφή στο Newsletter