Η Εταιρεία

Η Τειρεσίας Α.Ε. είναι ιδιωτική εταιρεία, με μετόχους ελληνικές τράπεζες. Ως το μοναδικό Γραφείο Πίστης στην Ελλάδα, μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Γραφείων Πίστης ACCIS, παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες για την αξιολόγηση των πιστωτικών κινδύνων, τόσο στις τράπεζες όσο και στις επιχειρήσεις. Μέσα από τεχνογνωσία 30 ετών στη συλλογή και διαχείριση πιστωτικών πληροφοριών και στην ανάπτυξη συστημάτων εκτίμησης πιστωτικού κινδύνου και credit scoring, σκοπός της Τειρεσίας είναι η προστασία των συναλλαγών και η υποστήριξη του θεσμού της πίστης. Με σεβασμό στα δικαιώματα του πολίτη και των επιχειρήσεων, η Τειρεσίας υποστηρίζει ενεργά την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και τη δημιουργία ενός υγιούς οικονομικού περιβάλλοντος για όλους.

Εγγραφή στο Newsletter