Κατάσχεση – Επιταγή προς πληρωμή

Συμπλήρωση / διαγραφή δεδομένου κατάσχεσης - επιταγής του ΝΔ.1923 και απαραίτητα δικαιολογητικά

Συμπλήρωση δεδομένου

α. Συμπλήρωση του δεδομένου γίνεται με την ένδειξη "έχει αρθεί", "έχει άρθει μερικά"ή "ανετράπη".
β. Απαιτείται πιστοποιητικό του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ή αντίγραφο του κτηματολογικού φύλλου του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου περί άρσεως (μερικής ή ολικής) ή ανατροπής της Κατάσχεσης Επιταγής, προσκομιζόμενο στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, με τη φροντίδα του υποκειμένου του δεδομένου, μαζί με τη σχετική αίτησή του.
Στις περιπτώσεις που είναι εφικτό η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ καταβάλλει προσπάθεια να συλλέγει η ίδια πληροφορίες περί της άρσεως κατασχέσεων, επικουρούμενη από το υποκείμενο.

Διαγραφή δεδομένου

Διαγραφή δεδομένου πραγματοποιείται, εφόσον η κατάσχεση αρθεί, όταν:

α. Πραγματοποιείται ο κατόπιν αυτής πλειστηριασμός του περιουσιακού στοιχείου, στο οποίο η κατάσχεση αφορά και η σχετική πληροφορία καταχωρείται στο Αρχείο. Απαιτείται πιστοποιητικό του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ή αντίγραφο του κτηματολογικού φύλλου του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου περί άρσης της κατάσχεσης λόγω κατακύρωσης ή βεβαίωση του επί του πλειστηριασμού Συμβολαιογράφου περί πραγματοποιήσεως του πλειστηριασμού, στην οποία πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός της Εκθεσης Κατάσχεσης (και ο τόμος-αριθμός Υποθηκοφυλακείου, εφόσον πρόκειται για ακίνητο) με βάση την οποία εκδόθηκε το πρόγραμμα και το ονοματεπώνυμο του Δικαστικού Επιμελητού που την ενήργησε. Η βεβαίωση προσκομίζεται στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, με τη φροντίδα του υποκειμένου του δεδομένου, μαζί με σχετική αίτησή του.
β. Η κατάσχεση είναι συντηρητική.
γ. Η κατάσχεση έχει επιβληθεί κατά προσώπου που είναι τρίτος, διακάτοχος και νομέας του ακινήτου στο οποίο επιβλήθηκε ή κατά προσώπου με την ιδιότητα του ως κληρονόμου του αρχικού οφειλέτη.

δ. Η κατάσχεση έχει ακυρωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Για τις περιπτώσεις β. και γ. απαιτείται να προσκομισθεί από τον ενδιαφερόμενο μαζί με το πιστοποιητικό περί άρσεως της κατάσχεσης και δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει (εφόσον δεν προκύπτει από τα τηρούμενα στο αρχείο στοιχεία) ότι η κατάσχεση είναι συντηρητική ή ότι το πρόσωπο είναι τρίτος, διακάτοχος και νομέας του ακινήτου στο οποίο επιβλήθηκε η κατάσχεση ή κληρονόμος του αρχικού οφειλέτη. Για την περίπτωση δ απαιτείται να προσκομισθεί από τον ενδιαφερόμενο, μαζί με το πιστοποιητικό άρσεως της κατάσχεσης και επικυρωμένο αντίγραφο της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που ακυρώνει την κατάσχεση με τα δικαιολογητικά τελεσιδικίας της (έκθεση επίδοσης και πιστοποιητικό τελεσιδικίας).

Διαγραφή δεδομένου λόγω παρέλευσης του προβλεπόμενου χρόνου διατήρησής του

Οι κατασχέσεις και οι επιταγές του ΝΔ.1923 διατηρούνται στο αρχείο για τέσσερα (4) χρόνια και διαγράφονται από αυτό το αρχείο εφόσον:

  • έχει παρέλθει η 4ετία,
  • έχει εξοφληθεί η οφειλή στο σύνολό της, ήτοι έχουν εξοφληθεί όλα τα δεδομένα που υφίστανται καταχωρημένα στο αρχείο αθέτησης υποχρεώσεων και
  • έχει παρέλθει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για το σύνολο των καταχωρημένων στο ΣΑΥ δεδομένων.

Έντυπο αιτήσεων συμπλήρωσης / διαγραφής δεδομένου φυσικών ή νομικών προσώπων (η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και από πληρεξούσιο φυσικού ή νομικού προσώπου).

Εγγραφή στο Newsletter