Καταγγελία σύμβασης κάρτας

Συμπλήρωση/ διαγραφή δεδομένου καταγγελίας συμβάσεων καρτών και απαραίτητα δικαιολογητικά

Συμπλήρωση Δεδομένου

α. Συμπλήρωση δεδομένου πραγματοποιείται με την ένδειξη «εξοφλήθηκε» όταν εξοφλείται από τον κυρίως υπόχρεο το οφειλόμενο υπόλοιπο συνεπεία του οποίου έγινε η καταγγελία. Όταν το οφειλόμενο υπόλοιπο έχει εξοφληθεί από πρόσωπο που δεν είναι ο κυρίως υπόχρεος της οφειλής, συμπληρώνεται στο όνομα του κυρίως υπόχρεου η ένδειξη "εξοφλήθηκε από μη κυρίως υπόχρεο".
β. Απαιτείται πρόταση προς την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ της εταιρίας που χορηγεί την κάρτα.

Διαγραφή Δεδομένου

α. Διαγραφή δεδομένου πραγματοποιείται με πρόταση της εταιρίας που χορηγεί την κάρτα, εγκεκριμένη από αρμόδιο στέλεχος της Διοίκησής της (επίπεδο Γενικού Διευθυντή) στην περίπτωση αναγγελίας από λάθος της.

β. Όταν έχει εξοφληθεί το οφειλόμενο υπόλοιπο για το οποίο έγινε η καταγγελία, διαγράφεται από το όνομα του τυχόν εγγυητή. Για τους κατόχους πρόσθετης κάρτας ισχύουν όσα προβλέπονται για τους κατόχους της κύριας κάρτας.

Διαγραφή δεδομένου λόγω παρέλευσης του προβλεπόμενου χρόνου διατήρησής του
Οι καταγγελίες συμβάσεων πιστωτικών καρτών διατηρούνται στο αρχείο για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών και διαγράφονται από αυτό εφόσον:

  • έχει παρέλεθει η 2ετία,
  • έχει εξοφληθεί η οφειλή στο σύνολό της (ήτοι έχουν εξοφληθεί όλα τα δεδομένα που υφίστανται καταχωρημένα στο σύστημα αθέτησης υποχρεώσεων) και
  • έχει παρέλθει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα (δύο χρόνια) για όλα τα δεδομένα της συγκεκριμένης κατηγορίας (καταγγελίες συμβάσεων καρτών και δανείων.

Εγγραφή στο Newsletter