Διοικητικές κυρώσεις κατά παραβατών φορολογικών νόμων

Συμπλήρωση/ διαγραφή δεδομένου διοικητικής κύρωσης κατά παραβατών φορολογικών νόμων και απαραίτητα δικαιολογητικά

Συμπλήρωση δεδομένου

α. Συμπλήρωση του δεδομένου πραγματοποιείται:

i. με την ένδειξη "μερική άρση με ημερομηνία λήξης" όταν υπάρχει σχετική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με τις τροποποιήσεις των όρων της επιβληθείσας διοικητικής κύρωσης, που αφορά στο χρόνο λήξης της άρσης, στο πρόσωπο για το οποίο γίνεται η άρση κλπ
ii. με την ένδειξη "μερική άρση αορίστου χρόνου" όταν υπάρχει σχετική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με τις τροποποιήσεις των όρων της επιβληθείσας διοικητικής κύρωσης, που αφορά στο χρόνο λήξης της κύρωσης, στο πρόσωπο για το οποίο γίνεται η άρση κλπ
iii. με την ένδειξη "αναστολή" όταν υπάρχει σχετική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με τις τροποποιήσεις των όρων της επιβληθείσας διοικητικής κύρωσης, όσον αφορά στην έναρξη των αποτελεσμάτων της
iv. με την ένδειξη "έχει αρθεί" όταν υπάρχει σχετική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών περί ολικής άρσης της διοικητικής κύρωσης
v. με την ένδειξη "αναβίωση διασφάλισης" όταν υπάρχει σχετική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών περί αναβίωσης της διοικητικής κύρωσης.
β. Στις άνω περιπτώσεις η συμπλήρωση του δεδομένου πραγματοποιείται όταν ληφθεί από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, με το οποίο κοινοποιούνται οι σχετικές αποφάσεις.

Διαγραφή δεδομένου

α. Διαγραφή δεδομένου πραγματοποιείται όταν υπάρχει σχετική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών περί διαγραφής της διοικητικής κύρωσης, κατόπιν δικαίωσης του φορολογούμενου μετά από προσφυγή του ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων

β. Για τη διαγραφή απαιτείται έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, με το οποίο κοινοποιείται η σχετική απόφαση και το οποίο λαμβάνεται από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος.

Διαγραφή δεδομένου λόγω παρέλευσης του προβλεπόμενου χρόνου διατήρησής του

Οι διοικητικές κυρώσεις διατηρούνται στο αρχείο για τέσσερα (4) χρόνια και διαγράφονται από αυτό εφόσον:

  • έχει παρέλθει η 4ετια,
  • έχει εξοφληθεί η οφειλή στο σύνολό της, ήτοι έχουν εξοφληθεί όλα τα δεδομένα που υφίστανται καταχωρημένα στο αρχείο αθέτησης υποχρεώσεων και
  • έχει παρέλθει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για το σύνολο των καταχωρημένων στο ΣΑΥ δεδομένων.

Εγγραφή στο Newsletter