Απόφαση δικαστικής ρύθμισης χρεών

Συμπλήρωση/διαγραφή δεδομένου απόφασης δικαστικής ρύθμισης χρεών και απαραίτητα δικαιολογητικά.

Συμπλήρωση δεδομένου

α. Συμπλήρωση του δεδομένου της απόφασης δικαστικής ρύθμισης χρεών (αρ.8Ν.3869/2010) πραγματοποιείται:

i. είτε με την ένδειξη "ρύθμιση" εφόσον με την εκδοθείσα απόφαση ρυθμίζονται οι οφειλές, είτε με την ένδειξη "πλήρης απαλλαγή" εφόσον με την εκδοθείσα απόφαση ο οφειλέτης απαλλάσσεται από την πληρωμή του συνόλου των οφειλών,
ii. με την ένδειξη "τροποποίηση απόφασης δικαστικής ρύθμισης χρεών" σε περίπτωση έκδοσης απόφασης με την οποία τροποποιείται η απόφαση δικαστικής ρύθμισης χρεών,
iii. με την ένδειξη "έκπτωση" σε περίπτωση έκδοσης απόφασης για την έκπτωση του οφειλέτη,
iv. με την ένδειξη "εξόφληση οφειλών ρύθμισης" σε περίπτωση εξόφλησης των σχετικών οφειλών
β. Στην περίπτωση i η συμπλήρωση του δεδομένου λαμβάνει χώρα βάσει των πρωτογενών στοιχείων που διαβιβάζονται στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, από τις πιστώτριες τράπεζες/εταιρίες ή των στοιχείων που η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. συλλέγει από τα αρμόδια Ειρηνοδικεία.

γ. Στις περιπτώσεις (ii) και (iii) η συμπλήρωση του δεδομένου πραγματοποιείται είτε βάσει των στοιχείων που διαβιβάζονται στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. από τις πιστώτριες τράπεζες/εταιρίες ή συλλεγόμενων από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. στοιχείων (στις περιπτώσεις που το πρωτογενές δεδομένο έχει συλλεχθεί από αρμόδιο Ειρηνοδικείο) είτε εφόσον οι σχετικές αποφάσεις προσκομισθούν στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. από τον ενδιαφερόμενο.

δ. Στην περίπτωση (iv) η συμπλήρωση του δεδομένου πραγματοποιείται εφόσον προσκομισθούν στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ απο τον ενδιαφερόμενο έγγραφα που αποδεικνύουν την εξόφληση των σχετικών οφειλών ή δικαστική απόφαση με την οποία πιστοποιείται η απαλλαγή του από το υπόλοιπο των οφειλών ή εφόσον γνωστοποιηθεί στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ από τις πιστώτριες τράπεζες/εταιρίες η εξόφληση των σχετικών οφειλών προς έκαστη αυτών. Εφόσον το πρωτογενές δεδομένο έχει διαβιβαστεί στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ από πιστώτρια τράπεζα/εταιρία, τότε η τράπεζα/εταιρία αυτή γνωστοποιεί στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ την εξόφληση της οφειλής του υποκειμένου προς αυτή εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της εξόφλησης.

Διαγραφή δεδομένου

α. Διαγραφή του δεδομένου πραγματοποιείται σε περίπτωση εξαφάνισης της απόφασης δικαστικής ρύθμισης χρεών κατόπιν άσκησης εφέσεως.

Για τη διαγραφή απαιτείται να προσκομισθεί στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ από τον ενδιαφερόμενο η σχετική δικαστική απόφαση, άλλως να ενημερωθεί σχετικά η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ από πιστώτρια τράπεζα/εταιρία.

β. Διαγραφή του δεδομένου στη περίπτωση που έχει διαβιβασθεί από πιστώτρια τράπεζα/εταιρία, πραγματοποιείται με πρόταση της πιστώτριας τράπεζας/ εταιρίας, εγκεκριμένης από αρμόδιο στέλεχος της Διοίκησής της (επιπέδου Γενικού Διεθυθυντή), στην περίπτωση αναγγελίας από λάθος της.

Διαγραφή δεδομένου λόγω παρέλευσης του ρποβλεπόμενου χρόνου διατήρησης του

Οι αποφάσεις δικαστικής ρύθμισης των χρεών διατηρούνται στο αρχείο για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την επέλευση της απαλλαγής από τα χρέη σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 Ν. 3869/2010. Για τρία (3) χρόνια διατηρούνται και οι αποφάσεις για την πλήρη απαλλαγή του οφειλέτη (άρθρο 8 παρ. 5 Ν.3869/2010), καθώς και οι αποφάσεις, με τις οποίες οι οφειλέτες κηρύσονται έκπτωτοι.

Έντυπο αιτήσεων συμπλήρωσης / διαγραφής δεδομένου φυσικών ή νομικών προσώπων (η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και από πληρεξούσιο φυσικού ή νομικού προσώπου.

Εγγραφή στο Newsletter