Απλήρωτης κατά τη λήξη της συναλλαγματικής

Συμπλήρωση / διαγραφή δεδομένου απλήρωτης κατά τη λήξη της συναλλαγματικής και απαραίτητα δικαιολογητικά

Συμπλήρωση Δεδομένου

Α. Εάν η συναλλαγματική πληρώθηκε εκ των υστέρων. Για τη συμπλήρωση του δεδομένου απαιτείται σχετική πρόταση προς την Τειρεσίας ΑΕ της τράπεζας, η οποία ανήγγειλε τη μη πληρωμή ή στην οποία είχε δοθεί προς είσπραξη η συναλλαγματική. Η πρόταση υποβάλλεται ύστερα από αίτημα του αποδέκτη αυτής προς την Τράπεζα εφόσον η τράπεζα διαπιστώσει την εκ των υστέρων είσπραξη. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα στον αποδέκτη της συναλλαγματικής να υποβάλει αίτηση απευθείας στην Τειρεσίας ΑΕ, συνοδευόμενη από το σώμα της συναλλαγματικής (προς επίδειξη) και φωτοτυπία των δύο όψεων αυτού. Περιπτώσεις που δε συνοδεύονται από το σώμα της συναλλαγματικής θα εξετάζονται κατά περίπτωση και θα γίνονται δεκτές μόνον εφόσον από τα προσκομιζόμενα λοιπά έγγραφα προκύπτει ότι πράγματι οι συναλλαγματικές έχουν εξοφληθεί.

Η συμπλήρωση του δεδομένου γίνεται με την ένδειξη "εξοφλήθηκε". Συναλλαγματικές που έχουν πληρωθεί εντός 30 ημερών από τη λήξη τους δεν αναγγέλονται στο αρχείο, σε περίπτωση δε αναγγελίας και καταχώρησής τους διαγράφονται εφόσον αποδεικνύεται η εμπρόθεσμη (εντός 30 ημερών) εξοφλησή τους. Η απόδειξη της εξόφλησής τους εντός 30 ημερών γίνεται με αποδεικτικό έγγραφο που φέρει βέβαια χρονολογία με ημερομηνία εντός της προθεσμίας.

Β. Εάν έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση περί ακύρωσης ή κήρυξης της συναλλαγματικής ανίσχυρης, η οποία όμως δεν κατέστη τελεσίδικη.

Για τη συμπλήρωση του δεδομένου απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου, συνοδευόμενη από επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης.
Η συμπλήρωση γίνεται με την ένδειξη "κηρύχθηκε ανίσχυρη" ή "ακυρώθηκε" αντίστοιχα.

Διαγραφή Δεδομένου

Η διαγραφή δεδομένου σχετικού με συναλλαγματική που επεστράφη απλήρωτη είναι δυνατή:

Α. Εάν η αναγγελία της πληροφορίας έγινε από λάθος της τράπεζας.
Για τη διαγραφή απαιτείται πρόταση προς την Τειρεσίας ΑΕ του υποκαταστήματος της τράπεζας αναγγελίας, εγκεκριμένη από αρμόδιο στέλεχος της διοίκησης της τράπεζας (επιπέδου Γενικού Διευθυντή), με την οποία να πιστοποιούνται τα ανωτέρω.

Β. Εάν έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση, η οποία κηρύσσει ανίσχυρη τη συναλλαγματική ή με την οποία βεβαιώνεται ότι ο φερόμενος ως αποδέκτης της δεν ανέλαβε εγκύρως υποχρέωση από αυτή (π.χ. πλαστογραφία).

Για τη διαγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου συνοδευόμενη από:

  • επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής δικαστικής απόφασης
  • έκθεση επίδοσης της απόφασης αυτής
  • πιστοποιητικό τελεσιδικίας της (στην περίπτωση απόφασης η οποία κηρύσσει ανίσχυρη την συναλλαγματική, πρέπει να προσκομίζονται και τα αποδεικτικά δημοσιεύσεων που διατάσσει η απόφαση αυτή.)

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που, με την προσκομισθείσα απόφαση, η συναλλαγματική κηρύσσεται ανίσχυρη μετά την εξόφλησή της, ήτοι αφού έχει επιτελέσει το σκοπό της κυκλοφορίας της, γίνεται συμπλήρωση του αρχείου με την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

Γ. Εάν η συναλλαγματική εξοφλήθηκε εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της.

Για τη διαγραφή απαιτείται είτε πρόταση υποκ/τος της Τράπεζας εγκεκριμένη από αρμόδιο στέλεχος της διοίκησης της Τράπεζας (επιπέδου Γεν. Διευθυντή) για τη διαγραφή της συναλλαγματικής από το αρχείο λόγω εξόφλησης εντός των τριάντα ημερών από τη λήξη της ή προσκόμιση του πρωτότυπου σώματος της συναλλαγματικής και υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου κομιστή αυτής της περί εξόφλησης απαίτησης, η οποία φέρει βέβαια χρονολογία (με ημ/νια εντός της ανωτέρω 30ήμερης προθεσμίας).

Διαγραφή δεδομένου λόγω παρέλευσης του προβλεπόμενου χρόνου διατήρησής του στο Αρχείο

Οι απλήρωτες, κατά τη λήξη τους, συναλλαγματικές, διατηρούνται στο αρχείο για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών και διαγράφονται από αυτό εφόσον:

  • έχει παρέλθει η 2ετία
  • έχει εξοφληθεί η οφειλή στο σύνολό της (ήτοι έχουν εξοφληθεί όλα τα δεδομένα που υφίστανται καταχωρημένα στο σύστημα αθέτησης υποχρεώσεων) και έχει παρέλθει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα (δύο χρόνια) για όλα τα δεδομένα της συγκεκριμένης κατηγορίας (απλήρωτες συναλλαγματικές).

Έντυπο αιτήσεων συμπλήρωσης / διαγραφής δεδομένου φυσικών ή νομικών προσώπων (η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και από πληρεξούσιο φυσικού ή νομικού προσώπου).

Εγγραφή στο Newsletter