Ακάλυπτη (σφραγισμένη) επιταγή

Συμπλήρωση / διαγραφή δεδομένου ακάλυπτης επιταγής και απαραίτητα δικαιολογητικά.

Συμπλήρωση Δεδομένου

Η συμπλήρωση στο Αρχείο, της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ δεδομένου σχετικού με ακάλυπτη επιταγή είναι δυνατή:

Α. Εφόσον η επιταγή πληρώθηκε εκ των υστέρων.

Για τη συμπλήρωση της πληροφορίας απαιτείται πρόταση προς την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ της Τράπεζας η οποία ανήγγειλε την επιταγή (τήρησης λογαριασμού). H πρόταση υποβάλλεται ύστερα από αίτημα του εκδότη αυτής προς την Τράπεζα, εφόσον η Τράπεζα διαπιστώσει την εκ των υστέρων είσπραξη.

Επίσης ο εκδότης της επιταγής μπορεί να υποβάλει αίτηση απευθείας στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ συνοδευόμενη είτε από το σώμα της επιταγής (προς επίδειξη) και φωτοτυπία των δύο όψεων αυτού, είτε από δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει σαφώς η εξόφληση της επιταγής. Δικαστικές αποφάσεις που παύουν οριστικά την ποινική δίωξη λόγω μη υποβολής εγκλήσεως (άρθρο 22 Ν.2721/1999) δε γίνονται δεκτές, καθότι από αυτές δεν προκύπτει σαφώς η εξόφληση της επιταγής.

Περιπτώσεις που δε συνοδεύονται από το σώμα της επιταγής θα εξετάζονται κατά περίπτωση και θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον, από τα προσκομιζόμενα λοιπά έγγραφα προκύπτει ότι πράγματι οι επιταγές έχουν εξοφληθεί.

Η συμπλήρωση γίνεται με την ένδειξη "εξοφλήθηκε".

Β. Εφόσον έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση περί ακυρώσεως ή κήρυξης της επιταγής ανίσχυρης
Για τη συμπλήρωση του δεδομένου απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου συνοδευόμενη από τη σχετική δικαστική απόφαση.

Η συμπλήρωση γίνεται με την ένδειξη "κηρύχθηκε ανίσχυρη" ή "ακυρώθηκε" αντίστοιχα.

Διαγραφή δεδομένου από το Αρχείο και διαγραφή ημερομηνίας λήξης μέτρου στέρησης βιβλιαρίου επιταγών

Η διαγραφή δεδομένου σχετικού με ακάλυπτη επιταγή είναι δυνατή:

Α. Εάν η επιταγή σφραγίσθηκε και αναγγέλθηκε από την Τράπεζα εκ παραδρομής παρά την ύπαρξη επαρκών διαθεσίμων κεφαλαίων στον τηρούμενο σχετικό λογαριασμό (περιλαμβανομένης και της περίπτωσης ανακλήσεως με επαρκές υπόλοιπο).

Β. Εάν η επιταγή είναι ατάκτου εκδόσεως.

Γ. Εάν έχει εκδοθεί ποινική απόφαση ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση πολιτικού δικαστηρίου ή βούλευμα που αθωώνει τον εκδότη για λόγους που ανάγονται στην εγκυρότητα του τίτλου και όχι λόγω εξοφλήσεώς της.

Δ. Εάν έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση κήρυξης της επιταγής ανίσχυρης ή ακύρωσης της εξ αυτής υποχρεώσεως του εκδότη.

Ε. Εάν η επιταγή εξοφλήθηκε εντός τριάντα (30) ημερών από τη σφράγισή της (αρ.40 παρ.1α εδ.β' Ν.3259/2004 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Για τις υπό Α και Β περιπτώσεις απαιτείται πρόταση προς την Τειρεσίας ΑΕ υποκαταστήματος της τράπεζας, εγκεκριμένη από αρμόδιο στέλεχος της διοίκησης της Τράπεζας (επιπέδου Γενικού Διευθυντή) για τη διαγραφή της επιταγής από το Αρχείο για τους παραπάνω λόγους.

Στις περιπτώσεις Γ και Δ ως ανωτέρω, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί στην Τειρεσίας ΑΕ, απευθείας, υποβάλλοντας αίτηση συνοδευόμενη από:

α. επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής δικαστικής απόφασης ή βουλεύματος
β. έκθεση επίδοσης της απόφασης (μόνο για την περίπτωση Δ και την β' υποπερίπτωση της περιπτώσεως Γ)
γ. πιστοποιητικό τελεσιδικίας της (μόνο για την περίπτωση Δ και την β' υποπερίπτωση της περιπτώσεως Γ. Στην περίπτωση Δ πρέπει να προσκομίζονται και τα αποδεικτικά δημοσιεύσεων που διατάσσει η απόφαση αυτή.)
Σημειώνεται ότι στην ως άνω, υπό Δ, περίπτωση εφόσον με την προσκομισθείσα απόφαση η επιταγή κηρύσσεται ανίσχυρη μετά την εξόφλησή της, ήτοι αφού έχει επιτελέσει τον σκοπό της κυκλοφορίας της, γίνεται συμπλήρωση του δεδομένου με την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

Στην περίπτωση Ε απαιτείται πρόταση προς την Τειρεσίας ΑΕ υποκαταστήματος τράπεζας εγκεκριμένης από αρμόδιο στέλεχος της διοίκησης της Τράπεζας (επιπέδου Γενικού Διευθυντή) για τη διαγραφή της επιταγής από το αρχείο λόγω εξόφλησης εντός της νομίμου προθεσμίας. Επίσης ο εκδότης δύναται να υποβάλει απευθείας στη ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ το πρωτότυπο σώμα της επιταγής και υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου κομιστή αυτής περί εξόφλησης της εξαυτής απαίτησης η οποία να φέρει βέβαια χρονολογία με ημ/νια εντός της άνω προθεσμίας.

Σε περίπτωση διαγραφής, όπως περιγράφεται ανωτέρω, της επιταγής διαγράφεται αυτομάτως και η πληροφορία περί ημερομηνίας λήξεως του διοικητικού μέτρου στέρησης βιβλιαρίου επιταγών, το οποίο είχε επιβληθεί λόγω της ακάλυπτης επιταγής που διεγράφη, ανεξάρτητα από την παρέλευση ή μη της ημερομηνίας, κατά την οποία θα έληγε το διοικητικό μέτρο.

Διαγραφή ημερομηνίας λήξης μέτρου στέρησης βιβλιαρίου επιταγών
Διαγραφή του διοικητικού μέτρου στέρησης βιβλιαρίου επιταγών πραγματοποιείται:

είτε μετά τη λήξη του μέτρου και εφόσον έχει διαπιστωθεί, σύμφωνα με τα υπό τη Συμπλήρωση Δεδομένου οριζόμενα, από Τράπεζα ή από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ ότι έχει εξοφληθεί η εκ της επιταγής, εξαιτίας της οποίας επιβλήθηκε το μέτρο, υποχρέωση
είτε με τη διαγραφή του δεδομένου της επιταγής (εφόσον έχει εξοφληθεί και έχει παρέλθει το προβλεπόμενο διάστημα τήρησής της)
Σε περίπτωση μη εμφάνισης της επιταγής λόγω ένταξής της στις κατηγορίες των 1000€ ή 3000€, δεν εμφανίζεται ούτε το διοικητικό μέτρο.

Διαγραφή δεδομένου λόγω παρέλευσης του προβλεπόμενου χρόνου διατήρησής του στο Αρχείο
Οι ακάλυπτες/σφραγισμένες επιταγές διατηρούνται στο αρχείο για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών και διαγράφονται από αυτό εφόσον:

  • έχει παρέλθει η 2ετία
  • έχει εξοφληθεί η οφειλή στο σύνολό της (ήτοι έχουν εξοφληθεί όλα τα δεδομένα που υφίστανται καταχωρημένα στο σύστημα αθέτησης υποχρεώσεων) και
  • έχει παρέλθει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα (ήτοι δύο χρόνια) για όλα τα δεδομένα της συγκεκριμένης κατηγορίας (ακάλυπτες επιταγές).

Διαγραφή εκπροσώπων νομικών προσώπων
Συγχρόνως με τις διαγραφές εκδοτών επιταγών επέρχονται και διαγραφές των εκπροσώπων των νομικών προσώπων που έχουν εκδόσει τις σχετικές επιταγές, ενώ συγχρόνως με τις συμπληρώσεις σχετικά με τους εκδότες ακάλυπτων επιταγών, επέρχονται διαγραφές και όχι αντίστοιχες συμπληρώσεις για τους εκπροσώπους.

Έντυπο αιτήσεων συμπλήρωσης / διαγραφής δεδομένου φυσικών ή νομικών προσώπων (η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και από πληρεξούσιο φυσικού ή νομικού προσώπου).

Εγγραφή στο Newsletter