Αίτηση συνδιαλλαγής ή απόφαση συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης

Συμπλήρωση/ διαγραφή δεδομένου αίτησης συνδιαλλαγής / εξυγίανσης (αρ.99 επ. ΠτΚ) απαραίτητα δικαιολογητικά.

Συμπλήρωση δεδομένου

α. Συμπλήρωση του δεδομένου της αίτησης / εξυγίανσης συνδιαλλαγής πραγματοποιείται:

i. με την ένδειξη "απόριψη αίτησης συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης" σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης,ii. με την ένδειξη  "απόφαση για άνοιγμα συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης" σε περίπτωση που ανοίγει η συνδιαλλαγή/ εξυγίανσηiii. με την ένδειξη  "απόφαση επικύρωσης συμφωνίας συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης" σε περίπτωση έκδοσης απόφασης που επικυρώνει τη συμφωνίαv. με την ένδειξη  "απόφαση απόριψης επικύρωσης συμφωνίας συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης" σε περίπτωση έκδοσης απόφασης που απορρίπτει την επικύρωση της συμφωνίαςvi. με την ένδειξη  "απόφαση για λύση συμφωνίας" σε περίπτωση έκδοσης απόφασης με την οποία κηρύσσεται η λύση της συμφωνίαςvii. με την ένδειξη  "απόφαση υπαγωγής σε ειδική εκκαθάριση σε λειτουργία"viii. με την ένδειξη "λήξη της διαδικασίας λόγω μη επίτευξης συμφωνίας" σε περίπτωση έκδοσης απόφασης που κηρύσσει το πέρας της διαδικασίας συνδιαλλαγής.

β. Η κατά τα ανωρέρω συμπλήρωση του δεδομένου πραγματοποιείται είτε βάσει των συλλεγόμενων από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ σχετικών αποφάσεων που απορρίπτουν την υποβληθείσα αίτηση ή ανοίγουν τη διαδικασία είτε εφόσον οι ανωτέρω αποφάσεις προσκομισθούν στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ από το υποκείμενο.

Διαγραφή δεδομένου

α. Διαγραφή του δεδομένου της αίτησης πραγματοποιείται σε περίπτωση:

i. παραίτησης του αιτούντα από το δικόγραφο της αιτήσεως.ii. κήρυξης του οφειλέτη σε πτώχευση ή υπαγωγής του σε οποιαδήποτε διαδικασία αναδιοργάνωσης ή εκκαθάρισης της περιουσίας του (Διαγραφή της αίτησης συνδιαλλαγής πραγματοποιείται και εφόσον ο οφειλέτης υπαχθεί στη διαδικασία εξυγίανσης).

β. Η διαγραφή του δεδομένου πραγματοποιείται είτε βάσει των συλλεγόμενων από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ στοιχείων είτε εφόσον προσκομισθούν στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ από το υποκείμενο οι ανωτέρω αποφάσεις ή πιστοποιητικό του γραμματέα περί παραίτησης από το δικόγραφο της αιτήσεως. Απαιτείται αίτηση του υποκειμένου συνοδευόμενη από επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης, με την οποία κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης.

Οι αιτήσεις συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης - συμπεραλαμβανομένων και των αιτήσεων για άμεση επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης και υπαγωγής σε ειδική εκκαθάριση σε λειτουργία - διαγράφονται από το αρχείο μετά τη πάροδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία κατάθεσης αυτών στο Αρμόδιο Δικαστήριο εκτός εάν εκδοθεί απόφαση επικύρωσης συμφωνίας συνδιαλλαγής / εξυγίανσης, οπότε η πληροφορία για την αίτηση και την επικύρωση της συμφωνίας διατηρείται στο αρχείο για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από τη λήξη της διάρκειας ισχύος της συμφωνίας. Εάν εκδοθεί απόφαση με την οποία απορρίπτεται η επικύρωση της συμφωνίας/ συνδιαλλαγής εξυγίανσης, η πληροφορία για την αίτηση και τη σχετική δικαστική απόφαση διατηρείται στο αρχείο για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης αυτής. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης, με την οποία κηρύσσεται η λήξη της διαδικασίας λόγω μη επίτευξης συμφωνίας (π.χ. άπρακτη πάροδος της προθεσμίας επίτευξης συμφωνίας, αποποίηση του μεσολαβητή), η πληροφορία για την αίτηση και τη σχετική απόφαση διατηρείται στο αρχείο για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στο αρμόδιο δικαστήριο. Τέλος, σε περίπτωση έκδοσης απόφασης περί υπαγωγής επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση σε λειτουργία ή κήρυξης λύσεως συμφωνίας συνδιαλλαγής, σε περίπτωση καταγγελίας συμφωνίας εξυγίανσης, πλήρωσης περιεχόμενης στη συμφωνία εξυγίανσης διαλυτικής αίρεσης, καθώς και στις περιπτώσεις που η διάρκεια της συμφωνίας συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης δεν είναι διαθέσιμη, τότε η πληροφορία για την αντίστοιχη αίτηση και απόφαση θα διατηρείται στο αρχείο για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στο αρμόδιο δικαστηρίο.

Έντυπο αιτήσεων συμπλήρωσης / διαγραφής δεδομένου φυσικών ή νομικών προσώπων (η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και από πληρεξούσιο φυσικού ή νομικού προσώπου.

Εγγραφή στο Newsletter